Drukuj PDF

Witamy na stronie internetowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat rejonu działania Poradni, organizacji pracy, zapoznacie się z krótkim rysem historycznym placówki, a także będziecie mieć możliwość pobrania dokumentów wymaganych do przeprowadzenia badań.   

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku
Dnia 14 X 2016 roku pracownicy Poradni, w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uczestniczyli w szkoleniu: "Diagnoza niepełnosprawności intelektualnej". Szkolenie przeprowadziła mgr Anna Klimek - specjalista psychologii klinicznej z Ośrodka Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży "Eureka" w Białymstoku.

"Ten, co kształci serca i umysły młode,

ten, co ścieżki życia pokoleń toruje,

tylko z kwiatu wdzięczności może mieć nagrodę,

tylko z postępków, których przykłady wskazuje."

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć wszystkim Nauczycielom i Wychowawcom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wielu powodów do radości każdego dnia, pokładów cierpliwości, a przede wszystkim ogromnej satysfakcji z realizowania pasji jaką jest pomoc dzieciom i młodzieży w  odkrywaniu tajemnic otaczającego świata.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku

W bieżącym roku szkolnym Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło realne dostosowanie warunków egzaminu maturalnego z matematyki dla uczniów z dyskalkulią. Wyniki egzaminu wskazują na potrzebę rozwijania metod diagnozy uczniów z problemami w nauce matematyki.

Konsultanci Pomorskiego Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji Matematycznej „Promathematica” od 2010 roku aktywnie uczestniczyli w pracach mających na celu wprowadzenie dostosowania na maturze z matematyki. W związku z koniecznością wypracowania nowym metod diagnozy dyskalkulii zaproponowano „Model oceny procesów kalkulicznych” uwzględniający mechanizmy poznawcze związane z liczeniem. Wskazuje to również na potrzebę doskonalenia zawodowego diagnostów dyskalkulii w kontekście samej diagnozy oraz dostosowywania warunków egzaminu maturalnego z matematyki.

Należy zwrócić także uwagę na dokładną analizę matematycznej historii edukacyjnej od najwcześniejszych lat nauki (wywiad z rodzicami, opinia nauczyciela matematyki, analiza ocen na świadectwie w klasach programowo niższych).

We wrześniu odbywają się przesiewowe badania logopedyczne na terenie przedszkoli i szkół objętych opieką naszej poradni. Po dokonaniu oceny potrzeb w zakresie opieki logopedycznej organizowane są konsultacje z nauczycielami i rodzicami. Na podstawie wyników badań przesiewowych logopedzi kwalifikują dzieci do indywidualnej terapii, która rozpocznie się w październiku.
W związku ze sporym zainteresowaniem załączonymi materiałami związanymi z działalnością Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Białymstoku, a przy tym sporym obciążeniem serwera, zmuszony jestem wskazać Państwu nowy adres dostępu do w/w materiałów.